Algemene Verkoopvoorwaarden Consumenten

Algemene Verkoopvoorwaarden Consumenten


Voorwerp

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen:

Cavalier NV, met maatschappelijke zetel gelegen in B.L. Pussemierstraat; 9900 Eeklo, België, btw-nr BE0457.171.787, RPR GENT, verantwoordelijke voor de website "Cavalier", en iedereen, zowel privé-personen als ondernemingen, die de website voor on line verkoop bezoekt, hierna de Klant genoemd.

Deze Algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen Cavalier en de Klant voor elk gebruik door de Klant van de website http://www.cavalier.be of eender welk andere URL die naar dezelfde webshop verwijst.

Cavalier behoudt zich de mogelijkheid voor om op ieder moment deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

Behalve uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijking tussen de partijen, zijn de relaties tussen Cavalier en haar klanten onderworpen aan deze Algemene voorwaarden die ingezien werden en aanvaard door de Klant. De Algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

De Klant verklaart de juridische bevoegdheid te hebben om een contract af te sluiten, d.w.z. wettelijk meerderjarig te zijn en niet onder voogdij of curatele te staan.

Bij elke bestelling die geplaatst werd, gelden de algemene verkoopwaarden als zijnde aanvaard door de koper.

Voor elke vraag met betrekking tot de producten en de website voor on line verkoop via http://www.cavalier.be kan de klant contact nemen worden met de Klantendienst:
    • via e-mail naar support@cavalier.be
    • via de post: Cavalier NV, B.L. Pussemierstraat; 9900 Eeklo, België.

Als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, of twijfels hebt over hun geldigheid voor u, gelieve deze website te verlaten.

 

Persoonlijke consumptie

De klant verklaart dat de producten aangekocht op de website voor on line verkoop http://www.cavalier.be bestemd zijn voor zijn eigen verbruik (of om ze als geschenk gratis weg te geven) en mogen niet doorverkocht worden. De klant die de producten wenst door te verkopen, wordt verzocht rechtstreeks contact op te nemen met Cavalier. We verwijzen hiervoor naar de reseller pagina.

 

Handelsbekwaamheid

De klant verklaart over de juridische capaciteit te beschikken om een contract aan te gaan, dat wil zeggen wettelijk meerderjarig te zijn en niet onder voogdij of curatele te staan, om toegang te kunnen krijgen tot de website voor online verkoop http://www.cavalier.be.

 

Producten

Cavalier is niet aansprakelijk in geval van onvoldoende voorraad of onbeschikbaarheid van de producten.

Cavalier behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de artikels die voorgesteld worden op de website voor on line verkoop http://www.cavalier.be te wijzigen.

De te koop aangeboden producten zijn met de grootste nauwgezetheid beschreven en weergegeven. Mochten er toch fouten of tekorten voorkomen in deze voorstelling, dan kan Cavalier daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De foto's en de teksten die de producten illustreren hebben slechts een indicatieve waarde en zijn contractueel niet bindend. Indien u een sluitende verklaring wenst, kunt u bij de klantendienst een getekende kopij van de technische fiche opvragen.

 

Prijzen

De prijzen die schriftelijk meegedeeld worden, zijn uitgedrukt in euro, belastingen inbegrepen en exclusief de leveringskosten die ten laste blijven van de Klant, behoudens specifieke vermelding of voorwaarden.

Cavalier behoudt zich het recht voor de prijzen die op de website voor on line verkoop http://www.cavalier.be vermeld zijn te wijzigen, maar verbindt er zich toe op elk moment de geldende tarieven toe te passen die werden bekend gemaakt aan de Klant op het ogenblik van zijn bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikels op deze datum.

 

Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft Cavalier eigenaar van de verkochte goederen tot aan de volledige betaling van de prijs en van de eventuele verwijlintresten en/of schadevergoeding. Het niet betalen van een bestelling geldt niet als vernietiging van de bestelling.

 

Aansprakelijkheid

Cavalier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade inherent aan het gebruik van het internet, met name een onderbreken van de service, een indringing door derden of de aanwezigheid van computervirussen.

De website voor de on line verkoop http://www.cavalier.be kan technische onnauwkeurigheden bevatten of andere fouten, Cavalier garandeert niet dat deze gecorrigeerd zullen worden. De website voor de on line verkoop http://www.cavalier.be en de inhoud van deze website zijn weergegeven "in de bestaande toestand" en "afhankelijk van de beschikbaarheden".

Algemeen gezien kan de Cavalier niet aansprakelijk worden gesteld voor elke tekortkoming aan haar contractuele verplichtingen in geval van overmacht of toeval, met inbegrip van, zonder dat deze lijst evenwel uitputtend is, volledige of gedeeltelijke storing of staking, met name van de postdiensten, de transport- en/of telecommunicatiemiddelen, brand, overstroming, natuurramp, interne of externe elektriciteitsstoring, en meer algemeen elke gebeurtenis buiten de wil om van Cavalier die een goede uitvoering van de bestellingen en de werking van de website belet.

 

Specifieke voorwaarden

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, aanvaardt de klant ook de specifieke voorwaarden inzake:

  • Privacybeleid
  • Retourbeleid
  • Disclaimer en Copyright

 

Toepasbaar recht

Deze Algemene voorwaarden worden geregeld door de Belgische wet.

Mocht een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden van nul en generlei waarde zijn door een wijziging van de wetgeving of een reglementering of door een gerechtelijke beslissing, dan heeft dat in geen enkel geval invloed op de geldigheid en de naleving van de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

In geval van een beginnende onenigheid verbinden de Klant en Cavalier zich ertoe om vooraleer naar het gerecht te stappen een oplossing in der minne te zoeken. De Klant kan contact opnemen met de onderneming Cavalier:

    • via e-mail naar support@cavalier.be
    • via de post: Cavalier NV, B.L. Pussemierstraat 46; 9900 Eeklo; België.

Bij betwisting is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.