Privacybeleid

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Cavalier nv, met maatschappelijke zetel te B.L. Pussemierstraat 46; 9900 Eeklo en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer, BE 0457.171.787 (hierna: "CAVALIER").

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door de website te gebruiken, toegankelijk via het volgende adres: www.cavalier.be (hierna “de Website”); door het solliciteren, het verzenden van een klacht, vraag of opmerking naar Cavalier; door het aangaan van een contractuele relatie met Cavalier, verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. CAVALIER leeft de “Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.na, alsook de anti-spambepalingen en bepalingen inzake langs elektronische weg gesloten contracten uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS

2.1. PERSOONSGEGEVENS DIE U ONS MEEDEELT:

  •  Categorie 1 : zonder registratie op de Website: uw IP-adres en cookies aan de hand van Google Analytics;
  •  Categorie 2: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (eventueel), adres (eventueel) en alle andere persoonlijke gegevens die u hebt opgenomen in ons contactformulier op de website of in uw e-mail rechtstreeks aan ons gericht;
  • Categorie 3: Uw naam (eventueel); voornaam (eventueel) en e-mailadres wanneer u zich via de Website aanmeldt, voor onze nieuwsbrief;
  • Categorie 4: Uw geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres, Bedrijf en BTW-nummer (desgevallend) wanneer u een bestelling plaatst via de Website, email of telefonisch.

2.2. CAVALIER KAN GEGEVENS VAN U (PERSOONSGEGEVENS) OP VERSCHILLENDE MANIEREN VERGAREN:

a. door het gebruik van cookies (zie hieronder);

b. wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt om de Website te gebruiken;

c. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een overeenkomst wordt gesloten.

d. die u opgegeven heeft, wanneer u zich hebt laten registreren op sociale media;

e. Opnamen (Video, Foto, evenementen- en telefoonopnamen). Als u evenementen of beurzen bijwoont die door Cavalier worden georganiseerd of bijgewoond, kunt u ook worden opgenomen als we videobeelden van dergelijke evenementen of beurzen maken. 

f. Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.

g. Uw gegevens bij loterijen, leadgeneratiecampagnes, wedstrijden of proefacties. 

h. Uw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en product- of evenementrecensies die u publiceert op onze website of email of online of via sociale media met ons deelt.

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

CAVALIER zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1 : het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van CAVALIER om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: Het beantwoorden van het bericht dat u ons stuurt via ons contactgedeelte. Met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke toestemming;
  • Categorie 3: het verzenden van onze nieuwsbrieven en gerichte advertenties met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als wettelijke basis;
  • Categorie 4: het toesturen van uw bestelling met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht.
  • U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. DIRECT MARKETING:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan CAVALIER uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot CAVALIER, haar producten en/of diensten. CAVALIER kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door CAVALIER bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door desgevallend op een voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of via eenvoudig email verzoek naar info@cavalier.be

3.3. DOORGIFTE AAN DERDEN:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van CAVALIER, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien CAVALIER in faling gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van CAVALIER geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

CAVALIER zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat CAVALIER uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

CAVALIER kan uw gegevens categorie 4 delen met de entiteit of derde verantwoordelijk voor het door u gekozen afhaaladres bij het plaatsen van een bestelling. Cavalier ziet er daarbij op toe dat deze derde (onafhankelijke distributeur van CAVALIER) deze privacy policy eveneens zal respecteren en uw gegevens enkel zal gebruiken voor het doeleinde beschreven in artikel 3 voor de betrokken gegevens (categorie 4). Cavalier kan uiteraard ook dezelfde gegevens delen met een logistieke dienstverlener op wie zij beroep doet in het kader van levering op het door u opgegeven adres.

CAVALIER zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. WETTELIJKE VEREISTEN:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat CAVALIER uw Persoonsgegevens ingevolge een audit, gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. CAVALIER zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen CAVALIER en U.

In geval u solliciteert voor een functie bij Cavalier en u maakt ons in dat kader uw persoonsgegevens over, zullen wij deze persoonsgegevens bijhouden minstens tot aan het einde van de sollicitatieprocedure.

Indien uw profiel in aanmerking kan komen voor toekomstige vacatures en om u in voorkomend geval te kunnen contacteren zullen we uw gegevens tot 5 jaar na uw sollicitatie bewaren. 

Komt uw profiel niet in aanmerking en wordt u geen functie aangeboden, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen op het einde van de sollicitatieprocedure. 

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CAVALIER. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@cavalier.be, via telefoon +32 9 376 99 99 of via post B.L. Pussemierstraat 46; 9900 Eeklo.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat profiling.

Dit impliceert dat Cavalier op basis van uw aankoophistoriek u gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties kan toesturen.

U hebt steeds het recht om zich kosteloos te verzetten tegen deze profiling. U kan dit doen door het verzenden van een e-mail naar info@cavalier.be.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35 of contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen. 

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan CAVALIER aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de Website. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

ARTIKEL 7 – TOEGANG DOOR DERDEN

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

ARTIKEL 8 – COOKIES

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van CAVALIER en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

1. Functionele cookies Voorbeelden van deze cookies zijn: bijhouden van jouw login gegevens, de inhoud van je winkelmandje.

2. Prestatie cookies Verzamelen anonieme gegevens die ons in staat stellen te analyseren hoe onze bezoekers onze websites gebruiken en zo de prestaties van onze website te verbeteren.

3. Marketing cookies: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Welke cookies worden er gebruikt op onze site?

Google Analytics cookies Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over jouw bezoek op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies kan je de cookie en privacyverklaring van Google bekijken. Meer info: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager beheert tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor de webshop. Meer info: https://policies.google.com/technologies/cookies.

Google Ads cookies kunnen worden gebruikt om onze advertenties relevant te maken voor onze bezoekers, op basis van het activiteiten van de bezoeker op onze website. Meer info: https://policies.google.com/privacy

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website bevestigt u dat u de cookies aanvaardt.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@cavalier.be per post naar Cavalier, B.L. Pussemierstraat 46; 9900 Eeklo, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/