Algemene Verkoopvoorwaarden Corporate

Algemene Verkoopvoorwaarden Corporate

Art. 1 Voorwerp en draagwijdte van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken noodzakelijk deel uit van elk verkoopcontract. Door bij CAVALIER NV te bestellen aanvaardt de zakelijke klant al deze voorwaarden en verzaakt aldus aan zijn eigen voorwaarden, ongeacht of ze algemeen of bijzonder zijn, gedrukt of niet. De voorwaarden van de klant zijn CAVALIER NV niet tegenstelbaar dan in de mate dat CAVALIER NV ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zouden hebben.

Indien één van onderhavige bepalingen onwettig of nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

Art. 2 Aanbod en verbintenissen

Aanbiedingen worden enkel gegeven als inlichting, zijn maar geldig gedurende een periode van maximaal 14 dagen, en binden CAVALIER NV niet. CAVALIER NV zal enkel door haar aanbod gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van de verbintenissen van de koper. Tot dan kan CAVALIER NV haar aanbod wijzigen. Het contract komt tot stand op het ogenblik dat CAVALIER NV de verbintenis bevestigt.

Eventuele door CAVALIER NV toegestane kortingen zijn steeds beperkt in de tijd, tot maximaal 3 maanden na de toekenning ervan.

Art. 3 Levering

De aangegeven termijnen en/of data van levering zijn louter indicatief. Ze verbinden CAVALIER NV niet, evenmin als ze verbonden is door de leveringstermijnen en/of data aangegeven door de koper. Het niet naleven van een leveringstermijn mag door de koper niet worden ingeroepen om schadevergoeding te eisen of de koop te verbreken.

Een klant kan zijn bestelling (termijnen, hoeveelheden, ...), enkel wijzigen mits uitdrukkelijk akkoord van NV CAVALIER. Deze laatste is dan gerechtigd de leveringstermijnen op aangepaste wijze te verlengen, rekening houdend met haar productiecapaciteit.

Behoudens een door CAVALIER NV uitdrukkelijk aanvaard andersluidend beding, is de plaats van uitvoering van de levering de exploitatiezetel van CAVALIER NV (B.L. Pussemierstraat 46, B-9900 Eeklo).

Indien de koper door eigen toedoen de goederen niet binnen de bedongen termijn of op de bedongen datum van levering afneemt, zal de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, voor elke begonnen maand vertraging een bedrag van 1 % van het factuurbedrag van de bestelde goederen worden aangerekend voor opslagkosten. Onverminderd het voorgaande, kan CAVALIER NV zodra de vertraging in de afname meer dan twee maanden bedraagt, mits een schriftelijke ingebrekestelling, overgaan tot gedwongen uitvoering en/of opschorting van het contract. Dit alles onder voorbehoud van het recht van CAVALIER NV vergoeding van haar bewezen schade te vorderen.

CAVALIER NV houdt zich het recht voor een levering, zonder enige schadevergoeding aan de klant, te schorsen in geval van niet betaling op de vervaldag van een andere levering aan dezelfde klant.

Art. 4 Ontbinding / verbreking

Indien een verkoopsovereenkomst door de koper verbroken wordt of ten zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zonder dat de verkoper een daad heeft gesteld dat de koper daartoe aanzet,  zal deze aan CAVALIER NV een forfaitaire en niet verminderbare vergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 50% van het bedrag van de verbroken of ontbonden verkoopsovereenkomst, onverminderd het recht om daarbovenop de vergoeding te vorderen van elk andere bijkomende schade en betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in het bezit van de verkoper te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen zodat Cavalier deze nog kan verkopen. Indien deze goederen niet meer kunnen verkocht of teruggebracht worden om welke reden ook, zal de koper bovenop de schadevergoeding de volledige verkoopswaarde van de goederen dienen te betalen.

In het geval de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, zonder dat de koper een daad heeft gesteld dat de verkoper daartoe aanzet, heeft de koper het recht op een redelijke vergoeding.

Art. 5 Overdracht van risico

De overdracht van risico heeft plaats bij de terhandstelling van de te leveren goederen aan de vervoerder en ten laatste op het ogenblik dat ze de fabriek verlaten, zelfs in het geval van levering FOB, CIF, FREE ...., e.d. en ongeacht het feit of CAVALIER NV de transportkosten draagt of niet.

Indien de koper de goederen door eigen toedoen met vertraging ontvangt, heeft de overdracht van het risico plaats op de dag dat de goederen normaal gezien verzonden of opgehaald dienden te worden.

Art. 6 Zichtbare en verborgen gebreken

Elk zichtbaar gebrek waarmee de geleverde goederen zouden zijn behept, hierin begrepen de hoeveelheid of niet conformiteit, dient, op straffe van verval van het recht zich hierop later te beroepen, schriftelijk te worden gemeld bij de levering.

Elk onzichtbaar kwaliteitsgebrek dient schriftelijk te worden gemeld binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van het gebrek, op straffe van verval van het recht zich hierop later te beroepen.

Onverminderd het bovenstaande waarborgt CAVALIER NV enkel gebreken voor zover bewezen wordt dat deze gebreken bestonden vóór de risico-overdracht en dat ze haar toerekenbaar zijn.

De aansprakelijkheid van CAVALIER NV is in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de gebrekkige goederen. Deze waarde houdt steeds de maximale schadevergoeding in.

Gebrekkige goederen mogen niet worden doorverkocht of geschonken door de koper, behoudens andersluidend schriftelijke afspraak.

Art. 7 Garantie van conformiteit

CAVALIER NV garandeert enkel de conformiteit van haar producten en hun verpakkingen, met inbegrip van de vermeldingen op de verpakking, met de Belgische en Europese wettelijke bepalingen.

Art. 8 Overmacht

Gevallen van overmacht,  overheidsdaad, staking, lock-out, machinebreuk e.d. geven CAVALIER NV het recht naar eigen keuze elke bestelling geheel of gedeeltelijk te verbreken, of de uitvoering ervan te schorsen voor de duur van het beletsel vermeerderd met een redelijke termijn om haar activiteiten terug op gang te brengen, beide zonder vooropzeg of schadevergoeding.

Art. 9 Ontbindende clausule

CAVALIER NV behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding van rechtswege als ontbonden te beschouwen in geval van i) faillissement, ii) toepassing van de Belgische Wet Continuiteit Ondernemingen (WCO) indien er binnen de 10 kalenderdagen na aanmaning per aangetekende brief van CAVALIER NV geen bevestiging is gekomen vanwege de klant tot verderzetting van de overeenkomst, iii) staking van betaling of iv) enige andere omstandigheid die CAVALIER NV redelijkerwijs aan de solvabiliteit van de koper doet twijfelen. In deze gevallen worden alle openstaande facturen dadelijk opeisbaar.

Art. 10 Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar netto zonder korting binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum op de bankrekening van CAVALIER NV in België.

Bij ontstentenis van betaling van de factuur op de vervaldatum zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opleveren tegen de interestvoet bepaald door de BCE, bepaald door de wet van 2 augustus 2002 in uitvoering van de Europese Richtlijn 2000/35/CE van 29 juni 2000.

Het verschuldigde bedrag zal verder van rechtswege vermeerderd worden met 10% (onder voorbehoud van het recht van CAVALIER NV een hogere schadevergoeding te vorderen indien ze een grotere schade kan aantonen), met een minimum van 125 euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, debiteurentoezicht en ontregeling van het commercieel gebeuren.

Geen enkele klacht ontslaat de klant van zijn betalingsverplichting op de vervaldatum.

Art. 11 Eigendomsvoorbehoud

Zolang de goederen niet volledig werden betaald blijven ze eigendom van CAVALIER NV.

Art. 12 Rechten van de verkoper

Zonder afbreuk te doen aan de vorige artikelen, behoudt CAVALIER NV zich uitdrukkelijk de rechten vermeld in art. 61 t.e.m. 65 van het Verdrag van Wenen van 11/4/1980 betreffende de internationale verkoop van goederen voor.

Art. 13 Toepasselijke wet en bevoegdheid

Het contract gesloten tussen de partijen valt onder de Belgische wetgeving, met inbegrip van het Verdrag van Wenen van 11/04/1980 op de internationale koop.

Voor elke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waar CAVALIER NV haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd, onverminderd het recht van CAVALIER NV om zelf het geding voor een andere rechtbank aanhangig te maken.