Aankoopvoorwaarden

Aankoopvoorwaarden

Artikel 1 Deze bestelling wordt uitsluitend beheerst door de erin vervatte bepalingen en door de Belgische wetgeving. De aankoopvoorwaarden van CAVALIER primeren op eventuele verkoopsvoorwaarden van de verkoper/leverancier, orderbevestigingen of briefwisseling; de eventuele verkoopsvoorwaarden van de verkoper/leverancier verbinden in geen geval CAVALIER, behoudens wanneer de bepalingen door CAVALIER nadrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden geaccepteerd en ondertekend.

Artikel 2 Een bestelling van CAVALIER kan slechts geldig gebeuren indien ze schriftelijk is tot stand gekomen en ondertekend door de aankoopverantwoordelijke of iemand van de directie, of in het kader van een contract op die manier tot stand gekomen.

Artikel 3 De uiterste leveringsdatum vermeld op de bestelbon is strikt toepasselijk en heeft een dwingend karakter voor de leverancier behoudens toepassing van art. 23. Indien CAVALIER op de aangeduide datum niet in bezit gesteld werd van de bestelde goederen of diensten, is zij na het versturen van een ingebrekestelling gerechtigd ofwel vergoeding te vragen voor aantoonbare schade veroorzaakt door de laattijdigheid, ofwel van het contract af te zien; in dat geval is de leverancier gehouden alle door CAVALIER hierdoor geleden schade te vergoeden. Indien CAVALIER het order niet annuleert is CAVALIER wegens laattijdige levering, per week vertraging, van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd op een conventionele en niet te verminderen schadevergoeding van 1% van het totaal bedrag van de bestelling, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding indien zij bewijst dat de door haar geleden schade voortvloeiend uit de overschrijding van de leveringstermijn omvangrijker is.

Artikel 4 CAVALIER kan niet worden verplicht een gedeeltelijke levering of een teveel te aanvaarden, tenzij uitdrukkelijk vermeld in het contract.

Artikel 5 Als leveringsplaats geldt de plaats vermeld op de bestelbon. Werd geen bepaalde plaats voorzien dan kan de levering slechts geldig geschieden op de zetel van CAVALIER te Eeklo.

Artikel 6 Elke levering van goederen zal het voorwerp uitmaken van een gedateerde leverings- of verzendingsnota die volgende vermeldingen zal dragen:

a) nummer en datum van de bestelbon of contract van Cavalier bestelbon alsmede zijn referenties;

b) het aantal geleverde stuks en de beschrijving.

c) aantal stuks per colli, collis per palet, aantal paletten.

d) de vermelding “gedeeltelijke levering” indien de bestelling niet volledig uitgevoerd is;

e) de vermelding “saldo” bij de laatste gedeeltelijke levering

Artikel 7 Voor alle bestellingen van drukwerken dient een drukproef ter goedkeuring voorgelegd te worden aan CAVALIER.

Artikel 8 Tekeningen, logo’s, schetsen, modellen, rekennota’s, afbeeldingen of enig elk ander document, elektronisch of op papier dat door CAVALIER in bruikleen werd gegeven, blijft diens eigendom en dient terugbezorgd te worden uiterlijk binnen 15 dagen na levering van de bestelling of uitvoering van de opdracht, behoudens schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de overeengekomen prijs alle kosten voor de levering van de goederen, tot en met levering op de zetel van CAVALIER. Voor uitrustingsgoederen: omvat de overeengekomen prijs alle kosten tot en met plaatsing op de door CAVALIER aangeduide plaats en ingebruikstelling, alsmede de levering der nodige hulpmiddelen en/of aangepaste werktuigen met het oog op een functioneel gebruik en onderhoud, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 10 Prijsverhogingen kunnen slechts toegepast worden mits schriftelijke en voorafgaande instemming van CAVALIER, en ten vroegste 3 maand na schriftelijke kennisgeving. Een eenzijdige prijsverhoging vanwege de leverancier zelf gesteund op prijsstijgingen der materialen of op imperatieve loonsverhogingen, geeft CAVALIER van rechtswege het recht op ontbinding van het contract of de bestelling. In dat geval is de leverancier gehouden alle door CAVALIER hierdoor geleden schade te vergoeden.

Artikel 11 Garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen, uitgaande van de leverancier, verdeler, invoerder of fabrikant kunnen slechts deel uitmaken van deze overeenkomst, voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien niet beperken.

Artikel 12 De leverancier waarborgt dat de goederen gebruiksklaar zijn en vrij van alle zichtbare en verborgen gebreken. Hij verklaart dat de goederen stroken met hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, met de normale eisen van bruikbaarheid (capaciteit), betrouwbaarheid en levensduur (storingsvrij functioneren), met de wettelijke normen en/of reglementen in voege in België en met de catalogi advertenties en publiciteit eromtrent gevoerd. Elke niet overeenstemming met deze gegevens wordt hierna “gebrek” genoemd.

Artikel 13 Zijn de goederen aangetast door een gebrek, dan heeft CAVALIER de keuze tussen de vervanging ervan door andere van dezelfde soort en type, de terugbetaling van een deel van de prijs evenredig met de tekortkoming en de ontbinding van de overeenkomst. In al deze gevallen heeft CAVALIER het recht,  zonder dat enige aanmaning vereist is, op vergoeding van alle door het gebrek veroorzaakte directe en indirecte, materiële en immateriële schade, inbegrepen onder meer ook indekkings- en valutaverliezen, renteverlies, winstderving en gebruiksderving.

Artikel 14 Zichtbare gebreken die bij de levering bestonden en die CAVALIER na controle redelijkerwijze kon vaststellen, worden geacht te zijn aanvaard indien CAVALIER binnen de 2 weken geen schriftelijke bezwaren heeft laten kennen aan de leverancier. De ondertekening van een leveringsbon of gelijkaardig document kan geen enkele aanvaarding inhouden, noch enige erkenning betreffende de staat van de goederen.

Artikel 15 Alle andere gebreken moeten door CAVALIER binnen de 2 weken na de ontdekking ervan aan de leverancier gemeld worden.

Artikel 16 De prijs, zoals bepaald in artikel 10, dient door CAVALIER betaald te worden op 30 dagen einde maand na rechtsgeldige levering en ontvangst van de noodzakelijke documenten, tenzij anders overeengekomen. Bovenvermelde termijn begint evenwel nooit te lopen vooraleer al de bestelde goederen zijn geleverd en door CAVALIER zijn aanvaard.

Artikel 17 Als betalingsdatum geldt de dag van de opdracht tot betaling aan de financiële instelling of de datum van het verzenden van een cheque.

Artikel 18 CAVALIER behoudt zich het recht voor te betalen op de wijze die zij verkiest, inclusief het gebruik van leverancierswissel. Betaling gebeurt geldig op de plaats van levering. Partijen komen overeen dat CAVALIER desgevallend tot schuldvergelijking kan overgaan.

Artikel 19 Wanneer de levering onjuist, onvolledig of gebrekkig is, wordt de betalingstermijn van rechtswege verlengd tot de volledige uitvoering of de aanvaarding van een schadevergoeding. Betalingsvertraging om deze reden kan nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van om het even welke intrest noch vergoeding.

Artikel 20 Bij niet-betaling binnen 60 dagen, zonder geldige reden, kan enkel intrest in meerdering gebracht worden vanaf de toezending van een aangetekende aanmaning door de leverancier. Deze intrest mag de wettelijke intrest, in voege bij het afsluiten van deze overeenkomst, niet overschrijden.

Artikel 21 Zolang de goederen niet zijn geleverd valt elk risico wegens verlies of beschadiging, door om het even welke oorzaak, ten laste van de leverancier.

Artikel 22 Indien de leverancier één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, om uitstel van betaling verzoekt, overgaat tot liquidatie, of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft CAVALIER het recht om elke koopovereenkomst of bestelling – al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd – als van rechtswege ontbonden te beschouwen, alsook om reeds overgedragen fondsen terug te vorderen, onverminderd het recht van CAVALIER op vergoeding van kosten, schade en rente. In elk dezer gevallen zal de verkoopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op de datum van verzending van een ingebrekestelling daartoe van CAVALIER aan de leverancier.

Artikel 23 Binnen de 8 dagen na het optreden van gevallen van overmacht die de levering of tijdige levering onmogelijk maken, dient de leverancier CAVALIER hiervan te verwittigen. In dit geval heeft CAVALIER de keuze om het contract als ontbonden te beschouwen en terugbetaling te vragen van alle reeds betaalde gelden of om een uitstel van levering toe te staan. CAVALIER’s recht op schadevergoeding blijft gevrijwaard.

Artikel 24 De prestaties door personeel dat vreemd is aan CAVALIER, zullen geleverd worden met inachtneming en strikte opvolging van het algemeen reglement van Cavalier en de hygiënemaatregelen in voege.

Artikel 25 Voor de uitvoering van diensten waarvoor aanwezigheid in de productieruimten noodzakelijk is, dient men zich aan te melden aan de receptie. Elke toegang tot de productieruimten zonder vergezeld te zijn van een van de werknemers van CAVALIER of PAVERLO is verboden.

Artikel 26 Geleverde machines/installaties moeten beantwoorden aan alle Belgische wetten en voorschriften die hierop van toepassing zijn ;  alle toestellen moeten CE gemerkt zijn. Een CE attest moet worden geleverd vooraleer de machine in gebruik kan worden genomen. Bij levering van een machine/installatie is de aanlevering van de installatievoorwaarden, handleiding, handleiding voor onderhoud en inspectie, in het Nederlands, verplicht. De machine/installatie moet daarenboven voldoen aan het toepassingsgebied waarvoor zij door de bestelling bestemd is. De leverancier verklaart alle nuttige en nodige documentatie tijdig ter beschikking te zullen stellen o.a. verwijzing naar art. 54 quater ARAB.

Leveringen van goederen of diensten door personeel van de verkoper/leverancier in de gebouwen of  op de terreinen van CAVALIER of die zij onder haar bewaking heeft, worden uitsluitend uitgevoerd op verantwoordelijkheid van de verkoper/leverancier. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgebreid tot alle inbreuken op de wettelijke en reglementaire voorschriften op het gebied van arbeidsbescherming.

Artikel 27 De leverancier blijft steeds aansprakelijk voor alle daden en verzuim van zijn onderaannemers. CAVALIER is gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk en zonder schadevergoeding te verbreken ingeval de contractant/leverancier klaarblijkelijk de Belgische wetten overtreedt, op voorwaarde dat hiervan overtuigend bewijs geleverd kan worden. De leverancier garandeert dat zijn werknemers, agenten en onderaannemers de geldende wetten naleven.

Telkens de wet een erkenning of registratie vereist deelt de leverancier, vóór het sluiten van de overeenkomst, aan CAVALIER zijn erkennings- en/of registratienummer mee. De leverancier brengt CAVALIER onverwijld op de hoogte van het verlies van het erkennings- en/of registratienummer. In dat geval is CAVALIER gerechtigd ofwel om de betaling van de facturen op te schorten tot op het ogenblik dat de leverancier een verklaring van de bevoegde overheid voorlegt waaruit blijkt dat zijn situatie werd geregulariseerd, ofwel om het contract onmiddellijk te beëindigen. In dit laatste geval heeft CAVALIER het recht alle reeds geleverde goederen en materialen te behouden. De leverancier is CAVALIER vergoeding verschuldigd voor alle schade die voortvloeit uit het verlies van zijn erkennings- of registratienummer.

De leverancier moet het bewijs kunnen leveren dat hij alle door hem verschuldigde sociale bijdragen heeft betaald tot op de datum van het sluiten van de overeenkomst. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst beantwoordt de leverancier elke informatie-aanvraag vanwege CAVALIER omtrent de betaling van de lopende trimesters.

Buitenlandse leveranciers moeten ten laatste 24 uur vóór de aanvang van de werken aan CAVALIER het bewijs voorleggen dat zij hebben voldaan aan alle verplichtingen, waaronder de Limosa-melding. Indien bij eventuele controles door de bevoegde inspecties niet de vereiste documenten kunnen worden voorgelegd, heeft CAVALIER het recht om de leverancier en de door hem aangestelde personen en/of zelfstandigen onmiddellijk toegang tot zijn gebouwen te ontzeggen, onverminderd haar recht op vergoeding van alle schade. Indien CAVALIER tengevolge van de niet-naleving van de wetgeving door de leverancier en/of zijn werknemers en/of zelfstandigen sancties oploopt, heeft zij het recht om deze integraal op de leverancier te verhalen, o.a., maar niet uitsluitend, door inhouding op de factuur. De leverancier die, na uitdrukkelijke toestemming van CAVALIER, met een buitenlandse onderneming werkt, blijft onbeperkt aansprakelijk voor de naleving van alle wettelijke verplichtingen door deze onderneming.

Artikel 28 De leverancier is verplicht alle informatie en gegevens omtrent het contract als confidentieel te behandelen. Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming mag geen informatie over het contract aan derden worden verschaft, noch mag de naam van CAVALIER in om het even welke vorm voor promotiedoeleinden worden gebruikt.

Artikel 29 Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen de leverancier en CAVALIER. In geval van geschil in verband met dit contract zullen uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd zijn. Door het ondertekenen of uitvoeren van deze overeenkomst erkennen beide partijen kennis genomen te hebben van alle erin vervatte voorwaarden. Geen van beide zal enige onwetendheid kunnen inroepen.

Artikel 30 In geval van een overeenkomst in verschillende talen opgesteld, zal de Nederlandstalige tekst steeds primeren met inbegrip van  de Nederlandstalige versie van huidige aankoopvoorwaarden.